โปรแกรมทัวร์ตะวันออกกลาง

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์คาซัคสถาน 6 วัน - ทัวร์คาซัคสถาน 6 วัน CHILL KAZAKHTAN 6 DAYS

ทัวร์คาซัคสถาน 6 วัน - ทัวร์คาซัคสถาน 6 วัน CHILL KAZAKHTAN 6 DAYS

ทัวร์คาซัคสถาน 6 วัน - ทัวร์คาซัคสถาน 6 วัน CHILL KAZAKHTAN 6 DAYS

 ทัวร์คาซัคสถาน 6 วัน     6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์คาซัคสถาน 6 วัน
Update : 13 พฤษภาคม 2567

ราคา 71900.- บาท

CHILL KAZAKHTAN 6 DAYS

Ø มหาวิหารเซนคอฟ Zenkov Cathedral โบสถ์สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมดเลยและไม่ใช้ตะปู

Ø ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ Big Almaty Lake  ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเทือกเขา Trans-Ili Alatau

Ø ทะเลสาบ Kaindy และทะเลสาบ Kolsay lake ไข่มุกของเทือกเขาเทียนซาน

Ø ชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิมของชาวคาซัคสถาน ชมการแสดงทักษะในการดำรงชีวิตและอาหารพื้นเมืองชนเผ่า

Ø ชารีนแคนยอน (Charyn Canyon National Park) แกรน์แคนยอนแห่งคาซัคสถาน

Ø แช่มบูลัค สกี้ รีสอร์ท Shymbulak Ski Resort บนเขาแชมบูลัค เทือกเขาเทียนซาน

กำหนดเดินทาง 67 (คณะ15ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

11-16 ก.ค

4 ดาว

71,900

8,000 

8-13 ส.ค

4 ดาว

72,900

8,000 

5-10 ก.ย

4 ดาว

73,900

8,000 

10-15 ต.ค

4 ดาว

73,900

8,000 

7-12 พ.ย

4 ดาว

73,900

8,000  
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ